EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid-19 Pandemisinin Sağlık Alanında Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığına Etkileri ve İlişkili Faktörler: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma
(The Effects of the Covid-19 Pandemic On the Mental Health of University Students in The Field of Health and Related Factors: A Web-Based Cross-Sectional Study )

Author : Ayfer BAYINDIR ÇEVİK  Elçin Sebahat KASAPOĞLU  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 20
Page : 723-737
Cite : Ayfer BAYINDIR ÇEVİK Elçin Sebahat KASAPOĞLU, (2021). Covid-19 Pandemisinin Sağlık Alanında Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığına Etkileri ve İlişkili Faktörler: Web Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 20, p. 723-737. Doi: .
    


Summary

ÖZ Amaç: Türkiye'de toplumun çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin pandemi başlangıcında bilgi, tutum, davranış ve kaygılarının ölçülmesi, gelecekte halk sağlığının korunması açısından önemlidir. Sağlık öğrencilerinin COVID-19 salgını hakkındaki bilgi, farkındalık, davranış ve kaygılarını ölçmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. Örneklem 1243 sağlık öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler sosyo-demografik özellikler, koronavirüsler ve pandemi hakkında bilgi, farkındalık ve davranış düzeyi, COVID-19 salgınının psikolojik sağlıkları üzerindeki etkisini değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşan üç bölümlük çevrimiçi bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Öğrencilerin kaygı düzeylerini değerlendirmek için YAB-7 ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada; öğrencilerin %79,60'ı COVID-19 ile ilgili herhangi bir eğitime katılmamıştır. Öğrencilerin bilgi düzeyi yüksektir (%65,7). Öğrencilerin çoğu salgının ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini (%73,1) ifade ederken, bazıları bu durumu "Koronafobi"(%33,2) olarak adlandırmıştır. Öğrencilerde yaygın anksiyete bozukluğu yaşayanlar %22,6 ve %19,5’i COVID-19 nedeniyle yaşanan anksiyeteyi yaşamlarını “tamamen etkiledi” olarak belirtmiştir. Hastanede uygulamalı eğitim alan öğrencilerin bilgi puan ortalamaları ve kaygı düzeyleri hastanede uygulamalı eğitim almayanlara göre daha yüksektir (p<0,05). Sonuç: Öğrenciler pandemi hakkında yeterli bilgi düzeyine ve farkındalığa sahipti. Ancak kaygı düzeyleri yüksekti. Pandemi süresinin uzamasının anksiyete bozukluğunu artırabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak; öğrencilerin ruh sağlığını korumaya yönelik araştırmalar, uzaktan eğitim programları ve stratejiler geliştirilmelidir.Keywords
Anksiyete; coronavirus hastalığı 2019 (COVİD-19); bilgi; sağlık öğrencileri; pandemik; ruh sağlığı.

Abstract

Aim: Measuring the knowledge, attitude, behavior and anxiety of university students, who constitute the majority of the society in Turkey at the onset of the pandemic, is important in protecting public health in the future. We aimed to measure the health students’ knowledge, awareness, behavior, and anxiety about COVID-19 outbreak. Material and Methods: This study is a cross-sectional study. The sample consisted of 1243 health students. The data were collected through an online questionnaire consisting of three parts: the socio-demographic characteristics; the level of knowledge, awareness, and behaviors about coronaviruses and pandemic, questions to evaluate the impact of the COVID-19 epidemic on their psychological health. GAD-7 scale was used to evaluate the students’ anxiety levels. Results: In this study; 79.60% of students did not attend any training on COVID-19. The students had a high level of knowledge (65.7%). Most of the students stated that outbreak was affected their mental health negatively (73.1%) and some of them named this state as "Coronaphobia"(33.2%). Students had a generalized anxiety disorder (22.6%) and anxiety experienced due to COVID "completely affected" their lives (19.5%). The average knowledge score of the students and anxiety level of students who received applied training in the hospital was higher than those who did not receive applied training in the hospital(p<0.05). Conclusion: Students had sufficient knowledge level and awareness about pandemic. However, anxiety levels were high. Considering the possibility that prolonged pandemic duration may increase anxiety disorder; should do research, distance education programs, and strategies to protect students' mental health.Keywords
Anxiety; coronavirus disease 2019 (covid-19); knowledge; health students; pandemic and mental health

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri