EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSTEOARTRİT İLE VENÖZ YETMEZLİĞİN İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP BETWEEN OSTEOARTHRITIS AND VENOUS INSUFFICIENCY )

Author : Hasan Ekim  Meral Ekim  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 409-420
Cite : Hasan Ekim Meral Ekim, (2021). OSTEOARTRİT İLE VENÖZ YETMEZLİĞİN İLİŞKİSİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 409-420. Doi: .
    


Summary

GİRİŞ: Primer diz osteoartriti, eklem kıkırdağı ve çevresindeki dokulardan çoğunu tutan kronik dejeneratif bir hastalıktır. Ağrı, sertlik ve fiziksel işlevin kısıtlanması diz osteoartritinin başlıca klinik semptomlarıdır. Osteoartrit te venöz yetmezlik gibi yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Venöz akımın yavaşlaması veya kesilmesi, kıkırdak tabakasının beslenmesini ve temel yapısını bozduğundan eklem dejenerasyonu yol açabilir. Ayrıca, kronik venöz yetmezlik nedeniyle baldır kas pompasının bozulması da osteartrit gelişmesine katkıda bulunabilir. Bundan dolayı, osteoartrit ile venöz yetmezlik arasında bir ilişki olabileceğini düşünebiliriz. HASTALAR VE METOT: Çalışmamıza venöz yetmezlik ve osteoartrit tanısı konulan 28 hasta dahil edilmiştir. Hastalarımızda venöz yetmezliğin değerlendirilmesi için CEAP (klinik, etyolojik, anatomik, patofizyolojik) sınıflandırması kullanılmıştır. Hastalarımızda rutin laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin tetkiklerinin yanında 25-hidroksivitamin D (25(OH)D) düzeyleri de ölçülmüştür. BULGULAR: Hastalarımızın 11’i kadın ve 17’si erkek olup yaşları 24 ile 87 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş ise 60.46±16.03 yıl idi. CEAP sınıflandırmasına göre hastalarımızın 14’ü C3, 10’u C4, 2’si C5 ve 2’si C6 idi. Bir kadın hasta hariç tüm hastalarımızda vitamin D düzeyleri normalin altındaydı. D vitamini düzeyleri 4.5 ng/mL ile 33.2 ng/mL arasında değişmekteydi ve ortalama D vitamini düzeyi ise 11.6±7.3 ng/mL idi. Kadın hastalarda ortalama D vitamini seviyesi erkek hastalara göre anlamlı olarak daha azdı (p<0.05). Üç erkek ve dört kadın hastadaysa B12 vitamini eksikliği de mevcuttu. SONUÇ Osteoartrit ve venöz yetmezliğinin birlikte olduğu olgularda medikal tedavinin yanında ayak bileği eklemine düzeli egzersiz uygulanmasıyla baldır-kas pompasını kuvvetlendirilmesi etkin bir tedavi yaklaşımıdır. Ayrıca, hem venöz yetmezlik hem osteoartrit üzerine olumsuz etkileri muhtemel olduğundan D vitamini eksikliğinden kaçınılması gereklidir.Keywords
Osteoartrit, Venöz Yetmezlik, egzersiz, D Vitamini.

Abstract

INTRODUCTION: Primary knee osteoarthritis is a chronic degenerative disease that affects the articular cartilage and most of the surrounding tissues. Pain, stiffness and limitation of physical function are the main clinical symptoms of knee osteoarthritis. Osteoarthritis is a common condition such as venous insufficiency. Deceleration or interruption of venous flow may lead to joint degeneration, as it disrupts the nourishment and basic structure of the cartilage layer. In addition, impairment of the calf muscle pump due to chronic venous insufficiency may also contribute to the development of osteoarthritis. Therefore, we can suppose that there may be a relationship between osteoarthritis and venous insufficiency. PATIENTS AND METHODS: In our study, 28 patients diagnosed with venous insufficiency and osteoarthritis were included. CEAP (clinical, etiologic, anatomic, pathophysiologic) classification was used to evaluate venous insufficiency in our patients. In addition to routine laboratory and radiological examinations, 25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D) levels were also measured in our patients. RESULTS: Eleven of our patients were female and 17 were male, their ages ranged from 24 to 87 and the mean age was 60.46 ± 16.03 years. According to the CEAP classification, 14 of our patients were C3, 10 were C4, 2 were C5 and 2 were C6. Vitamin D levels were not normal in all patients except one female patient. Vitamin D levels ranged from 4.5 ng/mL to 33.2 ng / mL, and the mean vitamin D level was 11.6 ± 7.3 ng/mL. The mean vitamin D level in female patients was significantly lower than in male patients (p <0.05). Three male and four female patients had vitamin B12 deficiency. CONCLUSION: In cases with osteoarthritis and venous insufficiency, strengthening the calf-muscle pump by applying regular exercise to the ankle joint in addition to medical treatment is an effective treatment approach. Additionally, vitamin D deficiency should be avoided as adverse effects on both venous insufficiency and osteoarthritis are likely.Keywords
Osteoarthritis, Venous Insufficiency, Exercise, Vitamin D.

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri