EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET PAYLAŞIMI VE İLAÇ TÜKETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(EVALUATING COST-SHARING AND DRUG CONSUMPTION OF UNIVERSITY STUDENTS IN HEALTHCARE SERVICES: THE CASE OF KAYSERI UNIVERSITY )

Author : Elif Nisa Yayla  Özge ÜSTÜN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 18
Page : 296-307
Cite : Elif Nisa Yayla Özge ÜSTÜN, (2021). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE MALİYET PAYLAŞIMI VE İLAÇ TÜKETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 18, p. 296-307. Doi: .
    


Summary

Amaç: Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sağlık hizmetlerinde maliyet paylaşımları ve ilaç tüketimlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Kayseri Üniversitesi’nde öğrenim gören 1090 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Yüzdelik, ortalama, standart sapma, bağımsız grup t ve ANOVA testleri yapılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %30,9’u kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, %34,6’sı ilaç katılım payından dolayı ilaç almama, %33,1 fiyat farkından dolay kutu azaltma, %29,9 fiyat farkından dolayı eşdeğer ilaç kullanımı ifadelerine ‘kesinlikle katılıyorum’ yanıtını vermiştir. Aylık aile geliri değişkeni ile kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, ilaç katılım payından dolayı ilaç almama, fiyat farkından dolay kutu azaltma ve fiyat farkından dolayı eşdeğer ilaç kullanım durumları ile arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Katılımcıların çoğunluğu muayene ve ilaç katılım payı ödemelerini doğru bulmaması ile maliyet paylaşımı durumunda ilaç alımında kutu başına ödenen ek ücretten dolayı kutu azaltma, ilaç katılım payından dolayı ilaç bitse de almama, fiyat farkından dolayı kutu azaltma ve muadil ilaca razı olduğu görülmektedir. Düşük gelirli grupların sağlık hizmetlerine erişememe riskini azaltmak için cepten harcama programları hazırlanması önerilmektedir.Keywords
Maliyet paylaşımı, Katılım payı, İlaç tüketimi

Abstract

Purpose: The purpose of the present study was to evaluate the cost-sharing and drug consumption in healthcare services of students studying at universities. Methods: Questionnaires were conducted with 1090 students who were studying at Kayseri University. Percentages, mean values, standard deviations, Independent Groups t-test and ANOVA Test were used. Results: A total of 30.9% of the participants responded as “I strongly agree” to the expressions of “Box reduction because of the surcharge paid per box”; 34.6% “Not purchasing the drug because of drug participation share”; 33.1% “Box reduction because of price difference”; and 29.9% “Equivalent drug use because of price difference”. It was also found that there were significant differences between the monthly family income variable and box reduction because of additional fee paid per box, not purchasing the drug because of drug participation share, box reduction because of price difference, and equivalent drug use because of price difference (p<0.05). Conclusion: It was found that many participants did not find the examination and drug participation share payments righteous, and agreed to box reduction because of the surcharge paid per box in drug purchase in case of cost sharing, not purchasing the drug even it runs out because of the drug participation share, box reduction because of price difference, and equivalent drugs. It is recommended to prepare out-of-the-pocket expenditure programs to decrease the risk of low-income groups’ not being able to access healthcare services.Keywords
Cost sharing, Participation share, Drug consumption

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri