EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK PERSONELİNE UYGULANAN ŞİDDETE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik son sınıf öğrencilerinin sağlık personeline uygulanan şiddete yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada nitel araştırma modeli kapsamında durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmaya 28 hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenci katılmıştır. Veriler açık uçlu soru tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinin kullanımı tercih edilmiş olup veriler kategorilere göre yorumlanmıştır. Katılımcıların sağlık personeline uygulanan şiddet konusundaki görüşlerine yönelik 5 soru sorulmuştur. Bunlar; sağlık personeline uygulanan şiddet denilince akla ne geldiği, sağlık personeline uygulanan şiddeti kimlerin uygulamakta olduğu, hangi klinikte çalışmanın daha riskli olduğu, sağlık kurumlarında şiddeti artıran etmenler ve sağlık personeline uygulanan şiddeti önlemeye yönelik neler yapılabileceğine yönelik sorulardır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğu, sağlık personeline uygulanan şiddet kavramına ilişkin ‘fiziksel şiddet’ kodunu kullanmışlardır. Daha sonrasında ‘psikolojik şiddet’ ve ‘sözlü şiddet’ kodu görüşmelerde ifade edilmiştir. Sağlık personeline uygulanan şiddeti kimin uyguladığı sorusuna en çok ‘hasta yakını’ cevabı verilmiştir. Bunu ‘hasta’ kodu izlemiştir. Hangi kliniğin şiddet açısından riskli olduğu sorulduğunda en çok ‘Acil servis’ yanıtı verilmiştir. Bunu ‘psikiyatri kliniği’ ve ‘yoğun bakım servisi’ yanıtı izlemiştir. Sağlık kurumunda şiddeti artıran sebepler sorusuna; ‘psikolojik durumu yönetememe’ ve ‘iletişim hataları’ kodu en fazla ifade edilen iki kod olmuştur. Sağlık personeline uygulanan şiddeti önlemeye yönelik neler yapılabileceği sorusuna en fazla ‘eğitim-bilinçlendirme ve ‘güvenlik’ yönünde görüşler bildirilmiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda, sağlık profesyoneli adayları olan hemşirelik öğrencilerinin eğitim öğretimleri sürecinde şiddete yönelik farkındalıklarının artırılmasına yönelik girişimlerin uygulanması, toplumun bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, sağlık sisteminde yönelik iyileştirilmelerin yapılması, sağlık personeli sayısının artırılması, yasal çerçevelerin ve yaptırımların uygulanması sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Şiddet, Sağlık Personeli, Hemşirelik Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri